دوشنبه 24 خرداد ماه 1400
ساعت: 23:55
weather 30 °C

سقوط هواپیمای شخصی ترکیه ای در شهرکرد